Disclaimer

ALGEMEEN

1. Deze website onder het adres www.peijnenburg.nl (deze “website”) wordt beheerd door of namens Koninklijke Peijnenburg B.V. (“Peijnenburg”), onderdeel van Lotus Bakeries N.V. Ons geregistreerd adres is Nieuwendijk 45, 5664 HB Geldrop, Nederland (tel. 0900-3212122). Wij zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17038969. Ons BTW nummer is NL007561994B02.

2. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in en eventuele wijzigingen daarvan. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoekt Peijnenburg u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. Voor bepaalde acties, promoties of wedstrijden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing. Indien u mee wilt doen met een dergelijke actie, promotie of wedstrijd, dient u akkoord te gaan met de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. In geval van een eventuele tegenstrijdigheid tussen dergelijke voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden.

3. Peijnenburg behoudt zich het recht voor deze website en de informatie daarop alsmede deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek daarom regelmatig deze pagina op deze website voor eventuele aanpassingen of wijzigingen.

INHOUD VAN DEZE WEBSITE

4. Alle informatie en materialen op deze website zijn bedoeld voor algemene informatie doeleinden. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een voedingsadvies en/of als vervanging van een consult of behandeling door een diëtist(e) of een andere behandelaar. Beslissingen op basis van de informatie op deze website zijn voor uw eigen rekening en risico.

5. Verwijzingen op deze website naar producten of diensten van Peijnenburg houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van die producten of diensten. Indien de gebruiker een bepaald product of dienst wenst te kopen, verwijst Peijnenburg de gebruiker naar het dichtstbijzijnde verkooppunt.

6. Indien een gebruiker suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie of gegevens (waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto’s, recepten, tekeningen, illustraties etc.) toestuurt aan Peijnenburg, verleent de gebruiker aan Peijnenburg (met in begrip van de aan Peijnenburg gelieerde ondernemingen) de toestemming en het recht die suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie of gegevens te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, te vertalen, als voorbeeld te gebruiken, en weer te geven in welke vorm dan ook en voor welk doel dan ook. De gebruiker garandeert dat de inhoud van dergelijke suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie of gegevens juist is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Peijnenburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toegestuurde suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie of gegevens en is niet gehouden dergelijke suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie of gegevens te gebruiken of te plaatsen op deze website. Voorts behoudt Peijnenburg zich het recht voor dergelijke suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie of gegevens te controleren, te bewerken of te verwijderen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van Peijnenburg, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

8. De gebruiker mag een gedeelte van deze website printen of opslaan op een gegevensdrager en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat de gebruiker dit alleen doet voor niet commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden. Indien informatie van deze website wordt verspreid dient daarbij de bron van de informatie, waaronder de naam van Peijnenburg, op duidelijke wijze te worden vermeld en is de gebruiker gehouden de aanduidingen dat de intellectuele eigendomsrechten bij Peijnenburg berusten dan wel andere verwijzingen naar Peijnenburg niet te wijzigen of te verwijderen.  Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peijnenburg een (kopie) van (een gedeelte van) deze website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden en tevens is het niet toegestaan (een gedeelte van) deze website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website, dan wel naar deze website te linken door middel van een frame link of een deeplink.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9. De informatie op deze website is door Peijnenburg zo volledig en nauwkeurig mogelijk opgesteld. Peijnenburg garandeert echter niet dat de op deze website aangeboden informatie en materialen up-to-date, compleet en accuraat is, dan wel vrij is van gebreken, fouten en/of virussen. Peijnenburg garandeert voorts niet dat dergelijke gebreken, fouten en/of virussen zullen worden hersteld of worden verwijderd. Bovendien behoudt Peijnenburg zich het recht voor om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van deze website te onderbreken omwillen van onderhoud of bijwerking.

10. Peijnenburg is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website en/of informatie daarop, dan wel als gevolg van het niet beschikbaar zijn van deze website en/of het feit dat bepaalde informatie op deze website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

HYPERLINKS

11. Deze website kan links bevatten naar websites en/of servers die niet worden beheerd door Peijnenburg. Dit betekent niet automatisch dat Peijnenburg verbonden is aan deze andere websites en/of servers en/of de eigenaren daarvan. Peijnenburg is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of wervers. Peijnenburg biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de gebruikers van deze website.

12. Indien u een link wenst te creëren naar deze website, dient u dit altijd naar de homepage van deze website te doen.

PRIVACY STATEMENT

13. Peijnenburg respecteert de privacy van de gebruikers van deze website. Persoonsgegevens van de gebruiker worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Peijnenburg houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WPB”) stelt. De gebruiker moet zich echter wel realiseren dat volledige beveiliging van (persoons-)gegevens op het Internet niet kan worden gegarandeerd.

14. Tijdens het gebruik van deze website kan Peijnenburg met name via het gebruik van cookies gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Een cookie bevat informatie over het gebruik van deze website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens het gebruik van deze website bepaalde informatie te verzamelen. Deze gegevens helpen Peijnenburg deze website en de diensten beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruikers. U kunt uw internet browser zo instellen dat u een mededeling krijgt als er een nieuwe cookie op uw computer wordt opgeslagen. U krijgt dan de mogelijkheid deze te accepteren of te weigeren. Raadpleeg voor specifieke informatie de helpunctie van uw internet browser. Houd er echter wel rekening mee dat delen van deze website mogelijk niet goed functioneren als u cookies weigert.

15. Peijnenburg verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijdens het invullen en versturen van een online formulier, of het verzenden van een e-mail. Door het verstrekken van zijn/haar persoonsgegevens geeft de gebruiker aan Peijnenburg de toestemming deze persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand van Peijnenburg in Nederland dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen. Deze gegevens kunnen door Peijnenburg worden gebruikt met het oog op geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. Bovendien kan Peijnenburg de verstrekte persoonsgegevens doorgeven aan de met Peijnenburg contractueel verbonden derden.

16. Peijnenburg zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet aan andere derden verstrekken zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker, tenzij Peijnenburg daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

17. Op basis van de WBP hebben gebruikers recht op inzage en eventuele correctie van de op hen betrekking hebbende persoonsgegevens. Tevens hebben gebruikers het recht op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens. Hiertoe kunnen de gebruikers een aanvraag tot inzage, correctie en/of verzet richten aan Koninklijke Peijnenburg B.V., op het volgende adres: Nieuwendijk 45, 5664 HB Geldrop, Nederland (tel. 0900-3212122) . Of via e-mail op het volgende adres: info@peijnenburg.nl.

TOEPASSELIJK RECHT

18. Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met (het gebruik) van deze website en/of gebruiksvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in Nederlands.

© April 2011 Koninklijke Peijnenburg B.V.

 

Delen:

Ons verhaal

Meer informatie